ستایش نامه

بیا تا بر آریم دستی زدل                               که نتوان بر آورد فردا زدل

کریما به رزق تو پرورده ایم                        به انعام و لطف تو خو کرده ایم

به لطفم بخوان و مران از درم                        ندارد به جز آستانت سرم

چراغ یقینم فرا راه دار                                   ز بد کردنم دست کوتاه دار

خدایا به ذلت مران از درم                             که صورت نبندد دری دیگرم

/ 2 نظر / 25 بازدید
حجت

سلام بر مرد جوان افرین