گاهی نداشتن نکته های ساده و مهمی باعث می شود تمام تلاش های ما بیهوده شود وگاهی عمرمان هدر رود.

در هند استاد دانا و زیرکی به شاگردانش آموزش تیر اندازی می داد.

او پرنده چوبی را روی درخت نشاند و گفت:

شاگردانم چه می بینید؟

اولی گفت: درخت و کوه و جویبار.

استاد: تو تیر انداز خوبی نمیشوی.

استاد روبه دومی کرد و گفت:

تو چه می بینی؟

دومی جواب داد:

فقط پرنده.

استاد گفت: تنها کسانی بر ترند که تنها هدف را ببینند.

/ 0 نظر / 3 بازدید