بودیم و کسی پاس نمی داشت که هستیم

باشد که نباشیم و بدانند که بودیم

اسفند 91
1 پست
شهریور 91
10 پست
مرداد 91
11 پست
تیر 91
27 پست
خرداد 91
15 پست
آخرشه
1 پست
اینا_رو
1 پست
هی
1 پست
بی_تو
1 پست
اس
1 پست
من
1 پست
خدا
1 پست
مسئله
1 پست
نگاهی
1 پست
موفق
1 پست
جذاب
1 پست
با_خدا
1 پست
تولدم
1 پست
بازم_من
1 پست
خودم
1 پست
تقدیر_بد
1 پست
حیوان
1 پست
فاصله
1 پست
ببر_و_عشق
1 پست
از_محبت
1 پست
تلخی
1 پست
رز_آبی
1 پست
love
1 پست
عشق_یعنی
1 پست
آموختن
1 پست
عشق_اول
1 پست
عشق_آدما
1 پست
آدم_زیبا
1 پست
بخشش
1 پست
سینا
1 پست
بدون_متن
1 پست
قلب_من
1 پست
آموزش
1 پست
یک_سلام
1 پست
2زارشعور
1 پست
ستایش
1 پست